Iskra Nordic

Salgs- og leveringsbetingelser 

Følgende Almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for leverancer af produkter fra fournais a/s og dennes leverandører, i det følgende betegnet ”fournais”:

Disse Almindelig salgs- og leveringsbetingelser skal være de eneste gældende vilkår for leverancen og er gensidigt bindende for fournais og køber.  fournais er ikke bundet af sådanne af køber fremsatte vilkår, som er stridende mod disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, hvilket også gælder, selv om der ikke er fremsat speciel indsigelse mod sådanne vilkår.

 1. Incoterms

Den seneste udgave af ”Internationale regler for ensartet fortolkning af handelsklausulerne” (INCOTERMS) fra Det Internationale Handelskammer (ICC) skal gælde for begreberne benyttet i disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

2. Ordrebekræftelse

Købstilbud, hvor der ikke af fournais er givet et særskilt salgstilbud, er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger fra fournais. Særskilt skriftlig salgstilbud samt proforma faktura skal accepteres inden for den påførte frist for at være bindende for fournais. For håndtering af småordrer beregnes et tillæg.

3. Leveringssted

Efter fournais’ valg kan produkterne leveres af fournais såvel som ethvert af dets søsterselskaber i ind- og udland. Produkterne leveres EXW., ab lager. Fragt, forsikrings- og forsendelsesomkostninger betales af køber. I mangel af speciel instruktion vil produkterne blive afsendt på en af fournais valgt transportform.   

4. Prisændringer

fournais forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af valutakursændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønstigninger, statsindgreb eller andre forhold, som fournais ikke er herre over.

5. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i prisen og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, og kan ikke godskrives køber, ej heller ved omgående fragtfri returnering i uskadt stand.

6. Risiko

Risiko for produkterne overgår til køber ved leveringen, herunder også ved eventuel fragtfri levering eller levering uden opstilling og montage, når produktet er overgivet til første fremmede fragtfører eller er afhentet hos fournais. fournais har intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå under eller i forbindelse med transporten. fournais tegner ikke transportforsikring for køber, medmindre dette er skriftligt aftalt særskilt i det enkelte tilfælde.

7. Betalingsvilkår

Alle priser i salgstilbud eller i ordrebekræftelse er med tillæg af gældende moms.

Køber kan opnå betalingsfrist i det omfang, det fremgår af salgstilbud, ordrebekræftelse eller faktura, dog maksimalt netto kontant 30 dage fra leveringsdato, såfremt andet ikke er skriftligt bekræftet af fournais. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato med 1,5 % pr. måned. Morarenter vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand. Køber er uberettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er skriftligt accepteret af fournais.

8. Ejendomsforbehold

fournais forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde betaling har fundet sted. Så længe ejendomsforbeholdet består, er det køber forbudt at pantsætte eller overdrage produkterne. Normal videresalg kan dog ske på betingelse af, at videresælger modtager betaling fra sin kunde eller tager et gyldigt ejendomsforbehold over for sin kunde. Overtræder køber væsentlige kontraktforpligtelser, herunder nærværende vilkår, er fournais berettiget til at få produkterne retur og køber er forpligtet til at udlevere disse.

9. Leveringstidspunkt

Overholdelse af aftalefrister for levering forudsætter rettidig indgang fra køber af dokumenter, planer, nødvendige godkendelser samt overholdelse af aftalte betalingsbetingelser og øvrige forpligtelser.

Hvis leveringen forsinkes som følge af købers forhold, kan køber ikke forlange erstatning, ej heller for de dele af leverancen som er blevet udsat på grund af forsinkelsen. Delleverancer kan finde sted med rimelig hensyn til købers forhold. fournais har intet ansvar for forsinkelse som følge af forhold, herunder bl.a. men ikke begrænset til strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, transportforhindringer og forsinkede leverancer fra leverandører, som fournais ikke med rimelighed kan siges at være herre over. I andre tilfælde er fournais alene ansvarlig i tilfælde af grov uagtsomhed. fournais tager yderligere følgende forbehold:

  • Ved Force majeure, strejke, lock-out (også hos leverandører), uforskyldte driftsforstyrrelser, myndigheders forholdsregler og andre begivenheder der har indflydelse på fournais’ virksomhed, udskydes leveringen med et tidsrum, der svarer til den indflydelse, arbejdsstandsningen har haft på arbejdets (leverancens) gang.

10. Informationer

fournais har kun ansvar for fejl i egne kataloger-, brochurer- og andet trykt materiale, hvis køber ikke havde mulighed for at erkende disse ved tilstrækkelig omhu. Køber skal sikre sig, at ovennævnte er nyeste og opdaterede versioner. fournais har heller intet ansvar for eventuelle fejlfortolkninger af de oplysninger, der er indeholdt deri. Skriftligt materiale og tegninger, som ikke er beregnet til offentliggørelse, må køber ikke videregive til tredjemand.

Sikkerhedsforskrifter og vejledninger oplyst af fournais til køber, skal køber videregive til sin køber på en sådan måde, at bruger bliver opmærksom på forskrifterne. Forslag, rådgivning og anden service, udover hvad der er indeholdt i kataloger, brochure og andet trykt materiale, anvendes af køber på købers eget ansvar. fournais har ikke ansvar for krav opstået i forbindelse med køber, slutbruger eller tredjemands fortolkning af indholdet i standarder som måtte knytte sig til levering og anvendelse af produkterne.

11. Ændringer

fournais forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, bilag mv., såfremt dette kan ske uden at ændre aftalte tekniske specifikationer.

12. Modtagelse af varer

Køber skal straks ved modtagelse af de leverede produkter foretage en grundig undersøgelse og afprøvning af disse for at sikre, at de leverede varer er og fungerer som af køber ønsket. Såfremt køber vil gøre gældende, at det leverede er behæftet med mangler eller ikke er som af køber ønsket, er køber endvidere pligtig til skriftligt at reklamere omgående og senest 8 dage efter modtagelse af det leverede. Afgiver køber ikke sådan meddelelse, uanset at han har eller (jvf. ovenfor) burde have opdaget manglen, kan denne ikke senere påberåbes.

13. Installation og montage

Køber er forpligtet til at overholde alle gældende DIN VDE, CENELEC og IEC forskrifter for instal-lationen. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i form af skriftligt salgstilbud og ordrebekræftelse, har fournais intet ansvar for installation, opstilling og montering af det solgte produkt.

14. Vederlagsfri reparation

Inden for en tidsfrist- dog aldrig mere end 12 måneder beregnet fra produktets leveringsdato, forpligter fournais sig til efter eget valg at reparere eller ombytte sådanne produkter, som efter fournais’ undersøgelser viser sig at være mangelfulde p.g.a. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. Købers omkostninger ved demontering, nymontering og evt. fragt samt driftstab i forbindelse med reparationen erstattes ikke. Konstateres mangler ved et produkt indenfor ovennævnte tidsfrist, fremsendes det, først efter skriftlig aftale, forsikret og fragtfrit til fournais vedlagt en følgeseddel med angivelse af årsagen til fremsendelsen. Produktet skal fremsendes uden påmonterede dele. fournais returnerer det istandsatte produkt og overtager udskiftede dele. Omkostninger til returnering af det istandsatte produkt eller ombyttede dele til det i aftalen fastsatte bestemmelsessted foregår ligeledes for købers regning og risiko, også hvis der er tale om (jvf. ovenfor) fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. fournais vælger returneringsformen. fournais skal have rimelig tid til udbedring af mangler. Hvis dette nægtes, er fournais fritaget for garantiforpligtelser. Uanset om fournais endnu ikke har udbedret en mangel indenfor den aftalte frist kan køber ikke forlange et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller tilbageholde nogen del af købesummen. Køber kan ikke foretage dækningskøb for fournais’ regning som følge af mangler ved det leverede produkt. Garantien på produktet dækker ikke slitage eller skader som følge af forkert håndtering, overbelastning, mangelfuldt byggearbejde eller særlige ydre påvirkninger og efterfølgende omstændigheder, som ikke forudsættes i kontrakten, samt ikke reproducerbare softwarefejl. Foretager køber eller dennes kunde ændringer, omkonfiguration, parametrering eller istandsættelser af produktet bortfalder garantien. Dette gælder også for eventuelle efterfølgende følgeskader heraf. Garantien på produktet bortfalder endvidere såfremt køber eller dennes kunde foretager en eller flere af følgende handlinger under punkt a til f:

a) Fysisk indtrængen i produktet.

b) Bryder plomberingen (eventuelt i form af fournais’ klæbemærkat).

c) Ikke følger fabrikantens vejledning og/eller beskyttelsesvejledning.

d) Ikke følger internationale normer og standarder for installationer primært DIN VDE, CENELEC og IEC.

e) Ikke følger den tilsigtede virkemåde i henhold til DIN VDE, CENELEC og IEC standarder.

f) Ikke følger den tilsigtede virkemåde i henhold til fournais’ og dennes leverandørs vejledning og sikkerhedsforskrifter.

Erstatningskrav er i alle tilfælde udelukket. Herudover har fournais ikke videregående forpligtelser.

15. Produktansvar

fournais er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed, respektive fejl og forsømmelser begået af fournais. fournais er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. fournais er heller ikke ansvarlig for skade på ting, der er fremstillet af køber, eller på ting, hvori disse indgår. I øvrigt er fournais kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. fournais’ samlede ansvar for personskade såvel som for skade på fast ejendom og løsøre er i alle tilfælde begrænset til et fast beløb, der svarer til den salgspris, som fournais modtog fra køber for det enkelte produkt, som har forvoldt skade. I den udstrækning fournais måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand er køber forpligtet til at holde fournais skadesløs i samme omfang som fournais’ ansvar er begrænset til i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod fournais på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkterne.

16. Følgeskader

Uanset, hvad der foran er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er fournais aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, anden form for indirekte skader eller tab, som måtte være følgen af mangler eller forsinket levering af produkterne eller som måtte opstå i forbindelse med produktansvar, uanset årsagen til manglen, forsinkelsen eller defekten, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

17. Andre ansvar

fournais har ikke ansvar for købers kontraktmæssige misligholdelse over for sine kunder, krav som følge af købers kontraktforhandlinger med sin kunde med deraf følgende ansvar og omkostninger. Såfremt køber er forpligtet til at udarbejde og fremlægge en erklæring eller vurdering for anvendelse af det leverede produkt, sammenbygget med ikke medleveret materiel i den endelige installation, er dette ansvar og forhold fournais uvedkommende, og ikke indeholdt i leveranceomfanget. Erstatningskrav som en følge heraf er i alle tilfælde udelukket. Herudover har fournais ikke videregående forpligtelser.

18. Reklamationer

Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering eller vedrørende produktansvar skal straks skriftligt fremsættes hhv. videregives af køber til fournais.

19. Returnering

Returnering kan kun finde sted efter skriftlig aftale med fournais i hvert enkelt tilfælde, og sådan returnering vil kun kunne være mulig for kurante produkter i ubeskadiget originalemballage, såfremt produktet ikke har været taget i brug, for hvilke faktura- og ordrenummer opgives. Returnering skal ske for købers regning og risiko. Hvis returneringen accepteres af fournais vil de returnerede produkter kunne krediteres med 65% af det fakturerede nettobeløb.

20. Rettigheder til bilag, overslag-, tegninger og software

fournais har ejendoms- og ophavsret til alle overslag-, tegninger-, skriftlige materialer-, vejledninger og andre bilag. Køber har en ikke eksklusiv ret til anvendelse af fournais leverede standard software, tegninger, overslag, beskrivelser og andre bilag. Såfremt produkterne helt eller delvis består af software, erhverver køber alene en softwarelicens i form af brugsret til softwaren, og kun til brug inden for aftalens rammer. Køber erhverver hverken ejendomsret eller andre former for rettigheder til softwaren.

21. Tvistigheder

Dansk ret er gældende for leverancen af produkterne, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. fournais har ret til at bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med leverancen, skal afgøres endeligt ved voldgift eller ved domstol. I tilfælde af at fournais vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat af Det Internationale Handelskammer (ICC). Møder skal holdes i København. Processprog skal være dansk. Såfremt fournais vælger retslig afgørelse, skal sagen efter fournais’ valg behandles ved fournais’ hovedsæde. Som rette værneting er aftalt Sø- og Handelsretten i København. Skulle enkelte bestemmelser i disse Almindelig salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvis være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser hhv. den resterende del af pågældende bestemmelse(r).

 
0
    0
    Listen er tomProdukter